Objectius de la Fundació Daina per la defensa dels animals i la natura 

Formació, educació i sensibilització de persones de totes les edats vers el respecte als animals, ja siguin domèstics o salvatges

Promoció de l’estudi, investigació, coneixement i divulgació del món animal i de la natura

Suport a determinats col·lectius socials composats per persones afectades per disminucions de caràcter físic i/o psíquic, així com per problemes de caràcter social i econòmic, mitjançant programes educatius, terapèutics, ocupacionals i socials

Gestió de centres d’acollida d’animals abandonats de titularitat pública o privada

Aquests objectius s’assoleixen 

Mitjançant la realització de cursos, conferències, publicacions, exposicions o campanyes publicitàries, de sensibilització, conscienciació i educació

Fomentant l’adopció i apadrinament d’animals abandonats, així com la creació de programes socials de caire terapèutic, formació i reinserció

Organitzant i fomentant el voluntariat

Organitzant actes de tot tipus amb els que la Fundació pugui recaptar fons amb els que finançar les seves activitats

Gestionant centres d’acollida d’animals, propis o de tercers de forma remunerada, així com altres activitats de caire comercial de conformitat amb la legislació vigent en matèria de Fundacions

Assessorament a entitats i organismes privats i públics en matèria de defensa i protecció dels animals, de la natura en general, així com en activitats de caire social

Fent cursos de cadells post-adopció per facilitar la bona adaptació de l’animal en el seu nou entorn, i evitar possibles errors educatius que puguin desencadenar l’abandonament